WYNIKI

NARZĘDZIE DO SAMOOCENY SOS

Innowacja polega na stworzeniu ścieżki nauczania dostosowanej do kursów skierowanych do dorosłych i seniorów w określonej dziedzinie sztuki, kultury i kreatywności. Użytkownicy końcowi będą czuli się w pełni wspierani w nieformalnej ścieżce edukacyjnej od samego początku ich doświadczenia z produktami i wynikami projektu. Rzeczywiście, SOS Kreatywność okazuje się być innowacyjnym rozwiązaniem dla platformy OER, która obejmuje „Narzędzie Samooceny SOS”: algorytm, który oblicza poziom świadomości zagrożeń IT użytkowników grupy docelowej w zakresie dostępnych zasobów kulturowych online. Indeks IT będzie instrumentem pozwalającym osobom dorosłym ocenić ich świadomość w zakresie zagrożeń informatycznych związanych z ofertami kulturalnymi. Narzędzie samooceny SOS nie będzie wskaźnikiem statystycznym, ale narzędziem operacyjnym wspierającym rozwój ukierunkowanych rozwiązań szkoleniowych dla dorosłych. Dostępność i przyjazność dla użytkownika będą kluczowymi koncepcjami w rozwoju tej platformy OER, zostaną wdrożone funkcje zamiany tekstu na mowę w celu zwiększenia dostępności treści również dla niepiśmiennych lub niewidomych grup docelowych.

Sprawdź samego siebie


MAPOWANIE ZASOBÓW KULTUROWYCH OER

Celem IO2 jest mapowanie bezpłatnych zasobów kulturowych i narzędzi kreatywności dostępnych już online w każdym z krajów partnerskich, a także zdefiniowanie tych umiejętności i kompetencji cyfrowych, których późni cyfrowi urzytkownicy mogą potrzebować, aby jak najlepiej je wykorzystać, aby uzyskać dogłębną analizę fenomenu stopnia przepaści cyfrowej wśród osób dorosłych o niskich kwalifikacjach w zakresie ICT.

Każdy partner sporządzi uważnie, ale i rozpoznawczo (na podstawie danych wtórnych) raport bazowy w języku angielskim na temat rzeczywistej sytuacji w celu opracowania oczekiwanych celów i wyników. W tej fazie konieczne jest pogłębienie obecnej i pożądanej sytuacji w celu lepszego ukierunkowania działań i treści, które mają zostać opracowane w IO3. Jest to zatem faza przygotowawcza do uzyskania jasnej wizji treści, które mają zostać opracowane i wdrożone w IO3, aby osiągnąć wyznaczone cele.RAPORT MAPOWANIA UMIEJĘTNOŚCI CYFROWYCH

Celem tego zadania porównawczego jest z jednej strony stworzenie repozytorium kulturowego i obserwatorium dla naszych beneficjentów, a z drugiej strony zapewnienie im narzędzi i umiejętności cyfrowych do ich wykorzystania w celu zapewnienia dokładności i trafności szkolenia, które ma zostać opracowane. W ramach tego wyniku partnerzy:

  • Zdefiniują podejście globalne, tj. metodologię, którą należy zastosować na podstawie tego, co zostało już uzgodnione w czasie przygotowywania (ogólna skala i zakres oceny, ogólne podejście metodologiczne, tworzenie projektu badawczego, harmonogram i kolejność konkretnej ocenyi i analizy itp.);
  • zidentyfikują źródła i zasoby do oceny;
  • ustalą koncepcje;
  • określą kryteria wyboru grup docelowych, które mają być zaangażowane;
  • zdefiniują literaturę i źródła do badań wtórnych;
  • przeanalizują dokumenty: elementy do ekstrapolacji w działaniach benchmarkingowych;
  • przeprowadzą mapowanie bezpłatnych internetowych zasobów kulturowych i narzędzi kreatywności dostępnych online w każdym kraju;
  • ustalą strukture narzędzi raportowania i agregacji;
  • zrealizują wspólny program badań i zastosowań;
  • zdefiniują wspólne narzędzia do analizy i przetwarzania wyników.

Additional resources

Country note EU
Country note Spain
Country note Italy
Country note Poland
Country note France
Country note Macedonia

Download Aggregated report Download Executive Summary final


WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI

W ostatecznej wersji S.O.S Kreatywność opartej na testach i działaniach walidacyjnych wskazówki dotyczące przyszłego wykorzystania wyłonią się ze ścieżek stworzonych na internetowych zasobach kulturowych i kreatywnych oraz świadomości cyfrowej.

Takie wytyczne dotyczące przyszłych szkoleń będą gwarantować możliwość przenoszenia, ponieważ będą narzędziem do kierowania nauczycielami i operatorami edukacji dorosłych, którzy zamierzają zaangażować się w proces podnoszenia świadomości i szkolenia późnych użytkowników cyfrowych w zakresie bardziej świadomego korzystania z zasobów kulturowych i kreatywnych w ogóle i w internecie oraz ryzyka i szans związanych z mediami społecznościowymi jako efektem ubocznym.

Wytyczne będą odnosić się zarówno do aspektów praktycznych, organizacyjnych, jak i do zagadnień podejścia i treści edukacyjno-pedagogicznych. Będą one bardzo przydatne, aby zachęcić do wprowadzenia kursów szkoleniowych SOS Kreatywność w ośrodkach lub organizacjach dla osób starszych.

podsumowanie najważniejszych ustaleń
Download PDF