Оценете ги вашите компетенции: изберете ја темата или темите и одговорете на неколку прашања за да ги оцените вашите компетенции

  • 11 прашања (16:30 минути)

  • 5 прашања (7:30 минути)

  • 4 прашања (6:00 минути)

  • 4 прашања (6:00 минути)

  • 3 прашања (4:30 минути)