НАШИ ПАРТНЕРИ

SOS Creativity има 8 партнерски организации од 6 земји кои имаат свои културни иницијативи (т.е. Arrabal со својата Malaga Más Bella и специфична ИТ обука за возрасни луѓе во ИКТ и дигитални компетенции; IAL со различни културни работилници посветени на возрасни ученици или обучувачи) како и специфична обука насочена кон возрасните за да можат да уживаат во културните работилници и содржини на Интернет, како што е случајот со E-Seniors во Франција, уметничко образование и обука, образование за возрасни, невладини организации, социјална интеграција. Таквата разновидност му овозможува на SOS Creativity да гради дополнителна експертиза, вештини и капацитети.