СОРАБОТНИЦИ

SOS Creativity Платформата е наменета да служи како виртуелна заедница.

Вклучувањето на придружни партнери е клучно за зголемување на влијанието и вредноста на проектот SOS Creativity. На придружните партнери ќе им бидат понудени, како награда за нивната посветеност и придонес, видливост преку сите активности на проектот (особено во дисеминацијата), ран пристап до резултатите од проектот и ќе бидат споменати на ОЕР платформата.